اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان فارس
شيراز- خيابان سميه – خ شهيد حدادي ضلع شرقي هتل هما
تلفن: 4-2285092، 2-2281341 فاکس:2283411 صندوق پستي:476 کدپستي: 53456-71439

مشاهده نقشه بزرگتر